علی حسینی

متولد ۱۳۶۷

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم افزار

دانشگاه آزاد اسلامی / واحد علوم و تحقیقات گیلان