ده گام طلایی در یک پژوهش علمی

ده گام طلایی در یک پژوهش علمی

ده گام طلایی برای انجام پژوهش ها و تحقیقات علمی چارچوب و استاندارد پژوهش ها مدل ساعت شنی است. طبق این روش در ابتدای کار حجم عظیمی از از اطلاعات و روش ها برای انجام پژوهش پیشنهاد می شود. در