چگونه می‌توان IQ کاربردی را تقویت کرد؟

چگونه می‌توان IQ کاربردی را تقویت کرد؟

پس از آنکه تست هوش یا همان آزمایش سنجش IQ ایجاد شد، بسیاری این آزمایش را به عنوان یک منبع برای سنجش هوش افراد پذیرفتند و در نظر بسیاری، هوش یک استعداد ذاتی است که محیط پیرامون انسان نقشی را